Credits

Programming & Game-Design

QA & Game-Design

Background Artwork

Thomas W. Hopes

Simon Spiesberger, Matthias Wieland

Rob Tuytel